HANDELSBETINGELSER

- for køb af produkter fra Vandtryk.dk

Nærværende handelsbetingelser (herefter ’betingelser’) finder anvendelse,
som en integreret del af enhver samhandel, mellem Vandtryk.dk kaldet VT og en kunde om indgåelse af aftale om levering af produkter. Eventuelle afvigelser fra betingelserne skal være beskrevet i en specifik aftale. Ved uoverensstemmelse mellem betingelserne og kundens eventuelle handelsvilkår af enhver art, går betingelserne forud for kundens vilkår.

Vederlag og priser

Alle aftalte priser mellem kunden og VT er i DKK og inkl. emballage samt alle til enhver tid gældende afgifter og eventuelle pålagte særskatter. VT kan dog ændre prisen som følge af egne interne omkostningsforøgelser eller udefra kommende omkostningsforøgelser, uanset om VT har mulighed for at påvirke disse eller ej.

Priserne gælder til alle brofaste øer i Danmark i hele paller eller pakker, på ét tilgængeligt sted i grundplan. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage. Ved forsinket betaling er VT berettiget til at opkræve morarenter svarende til 1,5 % pr. måned. VT er ligeledes berettiget til at beregne rykkergebyrer og lignende gebyrer.

Hvis beløbet er større end 10.000kr inkl. moms faktureres beløbet forud.

Produkter

Omfattet af betingelserne er alle VT’s produkter. Omfattet af betingelserne er endvidere fremtidigt udviklede produkter, der lanceres til erstatning eller som en videreudvikling af de eksisterende produkter. 

Leveringstid og forsinkelse 

Leveringstiden fastsættes individuelt. I tilfælde af at  leveringstiden overskrides, har kunden ikke ret til at ophæve købet, såfremt leveringstiden er overskredet med mindre end 14 dage.

Mangler

VT’s risiko for en leverance ophører, når denne er leveret til kunden. Kunden er forpligtiget til inden for 3 dage efter levering, at foretage de nødvendige undersøgelser med henblik på at konstatere, hvorvidt leverancen er i overensstemmelse med det aftalte, samt at give VT besked herom.

Manglende påtegning på fragtbrev for synlige transportskader eller manglende kolli eller lignende medfører fortabelse af kundens mangelbeføjelser.

Ansvarsbegrænsning

VT hæfter aldrig for driftstab, avancetab, tidstab, rentetab eller andet indirekte tab.

VT’s erstatningsansvar kan i øvrigt aldrig beløbsmæssigt overstige DKK 50.000.

VT er ikke pligtig til at holde kunden skadesløs for det ansvar, som kunden måtte blive pålagt, i det omfang, at ansvaret går ud over de grænser, der er fastlagt i henhold til betingelserne.

VT vil dog bære ansvar, som måtte have hjemmel i lov om produktansvar.

VT kan kræve, at kunden lader sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod VT.

Kunden mister i øvrigt sin ret til at gøre ansvaret gældende over for VT, såfremt kunden ikke skriftligt reklamerer over VT, så snart kunden er, eller burde være opmærksom på tilstedeværelsen af VT’s mulige erstatningsansvar.

Labels: VT’s ansvar for labels henføres alene til beskrevne retningslinier på www.vandtryk.dk under afsnit om design.

Såfremt dette ikke overholdes, ophører VT’s ansvar.

Force Majeure

Begge parter er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtelser, hvis forholdet  skyldes omstændigheder, som parterne er uden indflydelse på, som følge af Force Majeure.

Som Force Majeure anses blandt andet følgende forhold: Naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende forsyninger af råmateriale, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner, generel lockout eller generalstrejke, ildebrand eller beskadigelse af produktionsapparatet i øvrigt.

Kunden er i tilfælde af VT’s Force Majeure berettiget til at ophæve købet eller dele heraf, såfremt VT ikke inden for 3 måneder kan tilbyde tilsvarende erstatningsprodukter.

Anden regulering

International købelov nr. 733 af 7. december 1988 skal ikke være gældende mellem parterne.

Betingelserne går i øvrigt forud for de deklaratoriske bestemmelser i national og international lovgivning.